แผนงานโครงการงบประมาณศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แผนงานโครงการกลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน ประจำปีงบประมาณ 2565แผนงานโครงการกลุ่มวิศรกรรมการแพทย์ประจำปีงบประมาณ 2565แผนงานโครงการกลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2565แผนงานโครงการกลุ่มคุ้มครองผุ้บริโภคประจำปีงบประมาณ 2565