รายการเครื่องมือความเสี่ยงสูง 7 รายการ รายการเครื่องมือความเสี่ยงสูง 7 รายการ