สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2562 ตุลาคม 2561
 ธันวาคม 2561
 มกราคม 2562
 กุมภาพันธ์ 2562
 มีนาคม 2562
 เมษายน 2562
 พฤษภาคม 2562
 มิถุนายน 2562
 กรกฏาคม 2562
 สิงหาคม 2562
 กันยายน 2562
 ตุลาคม 2562
 พฤศจิกายน 2562