แต่งตั้งมอบหมายผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลลงในเว็บไซต์ แต่งตั้งมอบหมายผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลลงในเว็บไซต์