ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่องประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ พ.ศ.2562  นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ พ.ศ. 2562
 แนวปฎิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ พ.ศ. 2562