ประกาศศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9 เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ประกาศศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9 เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริกา