ร่วมติดตามการจัดกิจกรรมรณรงค์ “อสม.เคาะประตูบ้านต้านโควิด-19” ณ ศาลา บ้านคอโค จังหวัดสุรินทร์