ประกาศศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 3 รายการ โดยวิธีเจาะจง ประกาศศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 3