คำสั่งศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ที่ 16/2563 เรื่องมอบหมายใ้ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ คำสั่งศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ที่ 16/2563 เรื่องมอบหมาย