แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ ปี 2563 แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ ปี 2563