มอบวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานของ อสม. (หน้ากากอนามัย) ในการดำเนินงานป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)