มอบวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานของ อสม. (เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด) ในการดำเนินงานป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)