หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล การคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลรับราชการ
 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือน
 การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุรับราชการ
 การอนุมัติคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
 การอนุมัติคัดเลือกจากผุ้สอบได้
 คัดเลือกเพื่อบรรจุ
 คู่มือกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล กรมฯ
 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
 หลักเกณฑ์การสรรหา
 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลประเมินผลงาน