ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติไม่ชอบ สรุปข้อมูลการร้องเรียน เรื่องทุจริต เดือนตุลาคม 63 ศบส.9
 สรุปข้อมูลการร้องเรียน เรื่องทุจริต เดือนพฤศจิกายน 63 ศบส.9
 สรุปข้อมูลการร้องเรียน เรื่องทุจริต เดือนธันวาคม 63 ศบส.9
 สรุปข้อมูลการร้องเรียน เรื่องทุจริต เดือนมกราคม 64 ศบส.9
 สรุปข้อมูลการร้องเรียน เรื่องทุจริต เดือนกุมภาพันธ์ 64 ศบส.9
 สรุปข้อมูลการร้องเรียน เรื่องทุจริต เดือนมีนาคม 64 ศบส.9
 สรุปข้อมูลการร้องเรียน เรื่องทุจริต เดือนเมษายน 64 ศบส.9
 สรุปข้อมูลการร้องเรียน เรื่องทุจริต เดือนพฤษภาคม 64 ศบส.9
 สรุปข้อมูลการร้องเรียน เรื่องทุจริต เดือนมิถุนายน 64 ศบส.9