สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง สขร. ประจำเดือน สิงหาคม 2564 สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง สขร. ประจำเดือน สิงหาคม 2564