คำสั่งศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9 ที่ 39/2564 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ (CSO) คำสั่งศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9 ที่ 39/2564 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการรัก