เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำกรอบการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มวัยเรียนวัยรุ่นระดับเขต (conceptual framwork)