กิจกรรมทดสอบ/สอบเทียบและบำรุงรักษาเครื่องมือทางการแพทย์ ให้กับสถานพยาบาลภาครัฐ ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ 4 จังหวัด