สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง สขร. ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง สขร. ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564