ประชุมเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานขับเคลื่อนสถานพยาบาล ในส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565