ตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เขตสุขภาพที่ 9 จังหวัดชัยภูมิ