ประชุมคณะกรรมการชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา