ตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลเอกชน ร่วมกับกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา