แผนงานโครงการงบประมาณศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แผนงานโครงการกลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน ประจำปีงบประมาณ 2565
 แผนงานโครงการกลุ่มวิศรกรรมการแพทย์ประจำปีงบประมาณ 2565
 แผนงานโครงการกลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2565
 แผนงานโครงการกลุ่มคุ้มครองผุ้บริโภคประจำปีงบประมาณ 2565