ตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลเอกชน ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา