ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติไม่ชอบ 2565 สรุปข้อมูลการร้องเรียน เรื่องทุจริต ศบส.9 ตุลาคม 64
 สรุปข้อมูลการร้องเรียน เรื่องทุจริต ศบส.9 พฤศจิกายน 64
 สรุปข้อมูลการร้องเรียน เรื่องทุจริต ศบส.9 ธันวาคม 64
 สรุปข้อมูลการร้องเรียน เรื่องทุจริต ศบส.9 มกราคม 65
 สรุปข้อมูลการร้องเรียน เรื่องทุจริต ศบส.9 กุมภาพันธ์ 65
 สรุปข้อมูลการร้องเรียน เรื่องทุจริต ศบส.9 มีนาคม 65 (รอบ 6 เดือน)
 สรุปข้อมูลการร้องเรียน เรื่องทุจริต ศบส.9 เมษายน 65
 สรุปข้อมูลการร้องเรียน เรื่องทุจริต ศบส.9 พฤษภาคม 65