สรุปจัดซื้อจัดจ้าง สขร.ประจำเดือนกรกฎาคม 2565  สรุปจัดซื้อจัดจ้าง สขร.ประจำเดือนกรกฎาคม 2565