ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน เขตสุขภาพที่ 9 (นครชัยบุรินทร์)