ตรวจสอบโครงสร้างอาคารผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ 5 ชั้น ให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา