พิธีรับมอบใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการสอบเทียบ สาขาเครื่องมือแพทย์ มอก.17025-2561(ISO/IEC 17025 : 2017)