ประกาศศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้