รายงาน สขร ประจำเดือนตุลาคม 2565 รายงาน สขร ประจำเดือนตุลาคม 2565