ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ในด้านที่ 9 (ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์)