ประชุมกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 2/2566 ประจำเดือนพฤศจิกายนและพิธีพระราชทานใบกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์