ศบส.9 ให้คำปรึกษาในการจัดตั้งกิจการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง