ศบส.9 เข้าร่วมประชุมชี้แจงการตรวจราชการและนิเทศงาน กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566