รายงาน สขร ประจำเดือนธันวาคม 2565 รายงาน สขร ประจำเดือนธันวาคม 2565