ประชุมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566