ประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนแผนการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566