การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดสุรินทร์