ศบส. 9 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกิจการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง เพื่อคงมาตรฐานการให้บริการ และเพื่อตรวจอนุญาตตามมาตรฐาน