ประชุมติดตามการส่งเสริมแนวทางการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ๙ ด้าน ทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ วิศวกรรมสื่อสาร และวิศวกรรมความปลอดภัย ประจำปี 2566ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖ งบประมาณ ๒๕๖๖