ศบส.9 ลงพื้นที่ตรวจประเมิน ส่งเสริมสถานประกอบการเพื่อสุขภาพให้มีมาตรฐาน เข้าสู่ระดับสากล และส่งเสริมสถานประกอบการด้านการ