ประชุมกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 7/2566 ประจำเดือนพฤษภาคม