กลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจวิศวกรรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมภายในโรงพยาบาล