การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy 1.ประกาศเจตนารมณ์แก้ปัญหาคุกกคามทางเพศ
 2.ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ปี 66
 3.ประกาศเจตนารมณ์องค์กรคุณธรรม ปี 66