ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 10/ปีงบประมาณ 2566