ประชุมคณะกรรมการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการ การดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9