ประชุมหารือและติดตามผลการดำเนินงานความก้าวหน้าตามแผนงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2566