ขนาดอักษร

 

ประวัติความเป็นมา

        

 ระยะเริ่มแรก มีสถานะเป็นฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ สังกัดกองสถิติสาธารณสุข ต่อมายกฐานะเป็นศูนย์คอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้สำนักนโยบายและแผนสาธารณสุข (เป็นอฃค์กรภายใน) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและให้สอดคล้องกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทคฯ กระทรวงฯปี ๒๕๔๐-๒๕๔๔ จึงได้มีคำสั่งจัดตั้งสำนัก เทคโนโลยีสารสนเทศฯ เป็นองค์กรภายในมีฐานะเทียบเท่ากองในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 ในปี พ.ศ.๒๕๔๕ ได้มีราชกิจจานุเบกษา ให้สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนายุทศาสตร์และแปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนปฎิบัติจัดสรรทรัพยากรและบริหารราชการประจำทั่วไปของกระทรวงเพื่ิการบรรลุเป้าหมาย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทคและการสือสารมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

 จัดทำแผนแม่บทและแผนปฎิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทคเทศและการสื่อสารของกระทรวงให้สอดคล้องกับมาตรฐานกลางและนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทคเทศและการสื่อสารของประเทศ

  • พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์และเครือข่ายรวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำหรือฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรม
  • ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทคเทศและการสื่อสารของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
  • ดูแลรับผิดชอบการใช้เทคโนโลยีมิให้มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
  • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 ในปี พ.ศ.๒๕๕๒ ได้มีการยกเลิกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๔๕ ให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนายุทธศาสตร์และแปลงนโยบาลของกระทรวงเป็นแผนการปฏิบัติราชการจัดสรรทรัพยากรและบริหารราชการประจำทั่วไปของกระทรวงเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง โดยให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทคเทศและการสื่อสาร มีอำนาจหน้าที่ ๕ ข้อดังนี้

 ๑. จัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทคเทศและการสื่อสารของกระทรวงให้สอดคล้องกับมาตรฐานกลางและนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทคเทศและการสื่อสารของประเทศ

 ๒. พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์และเครื่อข่าย รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำหรือฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรม

 ๓. ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจักการเทคโนโลยีสารสนเทคเทศและการสื่อสารของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

 ๔. ดูแล รับผิดชอบการใช้เทคโนโลยีมิให้มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ

 ๕. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 โครงการภายใต้การดำเนินงานโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทคเทศและการสื่อสาร

 ๑. โครงการแพทย์ทางไกลผ่านดาวเทียม Telemedicine ปี ๒๕๓๘-๒๕๔๑

 ๒.โครงการสาธารณสุขโทรคมนาคมสู่ถิ่นกันดาร โดยใช้เทคโนโลยี CDMA ของการสื่อสารแห่งประเทศไทย ปี ๒๕๕๑

 ๓.โครงการนำร่องใช้เทคโนโลยี WiMAX (Wireless Microwave access) ปี ๒๕๕๒

 ๔.โครงการวิจัยสาธารณสุขโทรคมนาคมสู่ถิ่นกันดาร ปี ๒๕๕๔

 ทำเนียบผู้บริหาร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทคเทศและการสื่อสาร

 ปี พ.ศ.๒๕๔๐ นพ.ณรงค์ กษิติประดิษฐ์

 ปี พ.ศ.๒๕๔๖ นพ.ฐิตศักดิ์ บุญไทย

 ปี พ.ศ.๒๕๕๐ นพ.สินชัย ต่อวัฒนกิจกุล

 ปี พ.ศ.๒๕๕๗ นพ.พลวรรธน์ วิทูรกลชิต

 แหล่งข้อมูลอ้างอิง :

 รายงานประจำปี ๒๕๓๖,๒๕๕๑,๒๕๕๒ สำนักนโยบายและยุทศาสตร์

 รายงานประจำปีกองสถิติสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๐-๒๕๓๑

 สรุปภารกิจสำคัญของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารสุข ปีงบประมาณ ๒๕๔๒

    จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 000000 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560